Følelsesmæssig intelligens

Hvorfor roder nogle mennesker med deres liv, selv om de har en høj intelligenskvotient – mens andre med en mere ydmyg IQ klarer tilværelsen med bravur? Den amerikanske psykolog Daniel Goleman har undersøgt dette og skrevet flere bøger om emnet. Læs mere nederst på siden.

 

Følelsesmæssig intelligens kan læres

I modsætning til IQ er de sociale og følelsesmæssige færdigheder en kompetence, der kan læres. Temperamentet er ikke en skæbne. Færdigheder som vindende kontaktevne, selvtillid, optimistisk vedholdenhed i mødet med nederlag og frustrationer, at kunne lytte og se tingene fra andres perspektiver er noget, som du kan lære og opøve. Alle kan få glæde af disse færdigheder. De er som en vaccination, der varer hele livet.

For at beherske den fø­lelsesmæssige intelligens skal du i grove træk arbejde med følgende fem hovedom­råder:

 1. Selverkendelse – At kende dine følelser og være i stand til at genkende dem, mens de optræder, så du ikke bare følger dem blindt.
 2. Håndtering af følelser – At kunne kontrollere angst, vrede og tristhed, så de ikke tager magten fra dig. At du for eksempel evner at berolige dig selv eller ryste vrede af dig.
 3. At motivere dig selv – At kunne bevare håbet og op­timismen i modgang, så du kan opleve fiasko og tilba­geslag uden at lade dig slå ud. At kunne styre dine im­pulser og udsætte tilfredsstillelsen af behov.
 4. Indlevelsesevne – At kunne leve dig ind i andre menne­sker. Kende deres følelser og se en sag fra deres side.
 5. Social fornemmelse – At kunne omgås andre menne­sker. Forhandle med dem, løse konflikter og fungere.

Følelsernes magt

Følelsesmæssig in­telligens bygger på din evne til at kende dine følelser.

At du kan  håndtere stressfølelser, ik­ke at blive over­vældet af tristhed, nervøsitet og vrede. Og at du kan motivere dig selv og holde fast frem for at lade dig slå ud af nederlag.

Følelserne er vores alarmsystem, forklarer Goleman. En gang sikrede de os overlevelse i en farlig verden, men i det moderne menneskes ver­den er det næsten altid falsk alarm, når følelserne kobler fornuften fra. Vi reagerer på små begiven­heder, som om de var livstruende. Og der står jo altså ikke længere en sabeltiger rundt om hjørnet og gør klar til at æde dig. Alligevel er det de samme overvældende følelser, du oplever, når du skændes med din ægtefælle eller dine børn.

Vi bliver oversvømmet med stresshormoner, som svækker vo­res immunsystem. Og folk, der hyppigt er irritable og vrede eller triste og nervøse, har faktisk dob­belt så stor risiko for at pådrage sig alvorlige sygdomme, viser en ræk­ke undersøgelser. Det er faktisk en større risiko end rygning.

Vrede er en forførisk følelse. Og hukommelsen er selektiv, når du har stærke følelser. Uanset hvilket humør du er i, husker du lettere de ting, der passer med humøret. Når du er ked af det, husker du triste ting. Og når du er vred på din kone, husker du kun de ting ved hende, der gør dig vred. Ikke de ting, du holder af.

Livssyn

Folk, der går til livet med optimisme og håb kla­rer sig langt bedre både på arbejdspladsen og i friti­den. Flere undersøgelser viser, at optimisterne har ret. Deres livssyn giver dem nemlig udholdenhed og dermed før eller siden de sejre, de tror på. Pessimisterne har sådan set også ret. Dem går det som regel dårligt.

Det afgørende ser ud til at være de forklaringer, du giver dig selv, når noget går galt. Pessimisterne siger: ”Jeg fejlede, fordi jeg har en man­gel”. Og så giver de op. Optimi­sterne siger: ”Jeg prøver noget an­det næste gang”. De ser ikke problemerne som en fejl ved sig selv. Og det er en meget vigtig forskel i livet, kan man se. Heldigvis ser det ud til, at du kan træne dig op til at tænke anderledes.

 

Følelsesmæssig intelligens er en af de 8 – 10 intelligenser. Vi kan tilbyde en test, som kun dækker de 8 intelligenser. Se mere her.

Selvrealisering

Den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow lavede i 1943 en grafisk fremstilling af de menneskelige behov i en behovspyramide (se figuren).Maslow selvrealisering

Hans påstand er, at behovene må opfyldes nedefra i pyramiden. Man må altså have dækket behovet for mad, vand, varme osv., før man kan gå i gang med at dække behovet for fysisk og social sikkerhed.

Maslow bestemmer det idealt selvrealiserende menneske som original, stærk, autonom, selvstændig, legende, kreativ, spontan, modig, initiativrig, handlekraftig, uafhængig, ikke-autoritetstro og ikke-konform.

Begrebet selvrealisering kan forstås på mindst 2 måder:

 • Realisering af noget alment og socialt
 • Realisering af noget indre og privat

Hvad finder du her?

Maslows behovspyramide 5 – Selvrealisering & at kunne række ud over sig selv

En video på 4 min. med samtalepartner, Cand. Psych. Ove Lund, der handler om kernen ved det at være menneske. Herunder den udvendige realisering, som kendes fra TVs X-Faktor og den indvendige Y-Faktor.

Se andre videoer med Ove Lund i Videoteket.

 

Har du kommentarer, idéer til videreudvikling af begrebet “Selvrealisering”, så er du velkommen til at skrive til info@haengoddag.dk

Påskønnelse

På dette niveau af Maslows behovspyramide drejer behovene sig om agtelse, selvrespekt, selvtillid, kunnen, anerkendelse, status og værdighed.Maslow påskønnelse

Vi har behov for ros. Vi er skrøbelige mennesker og har derfor brug for anerkendelse for at kunne udvikle os.

Påskønnelse betyder også, at man er taknemmelig for noget. Det kan være store eller små ting. En solnedgang, en blomsterbuket eller et uventet venligt ord. Hvis vi har svært ved at finde taknemmeligheden for en solnedgang, så prøv at forestille dig, at den ikke var der.

Hvad finder du her?

Maslows behovspyramide 4 – Påskønnelse og ros

En video på 4 min. med samtalepartner, Cand. Psych. Ove Lund om at ros får os til at vokse – kritik får os til at dø.

 • Selvværd – handler bl.a. om personlig kapacitet og personlig udvikling. Læs mere her

 

Se andre videoer med Ove Lund i Videoteket.

Kærlighed og tilknytning

Maslows behovspyramide omtaler de sociale behov for tilhørsforhold,kærlighed, venskab samt behovet for tilhørsforhold til enkeltpersoner og grupper. Det er også spørgsmålet om at føle sig accepteret af sine nære omgivelser, familie, Maslow kærlighednaboer og arbejdskolleger, men også som borger i samfundet.

 

Det drejer sig om dit behov for at blive elsket og anerkendt og indgå i positive relationer til andre mennesker.

Som eksempler kan nævnes barnet, der har behov for at føle sig elsket af sine forældre. For en person med psykisk funktionsnedsættelse gælder det, at han eller hun har behov for at føle sig anerkendt på trods af sin funktionsnedsættelse.

 

Hvad finder du her?

Maslows behovspyramide 3 – Kærlighed og tilknytning

En video på 4 min. med samtalepartner, Cand. Psych. Ove Lund om vort behov for sociale kontakter og dannelsen af vores personlighed gennem andre menneskers reaktioner, hvordan de forholder sig til og vi til dem.

 

Behov for sikkerhed

Maslows behovspyramide består af 5 trin, hvor behovet for sikkerhed trænger sig på, når de fysiske behov, som mad, og drikke er dækket. De sikkerhedsmæssige og følelsesmæssige nødvendigheder som sikkerhed, tryghed, stabilitet, orden og beskyttelse mod vind og vejr, smerter og andet ubehag og fravær af angst og frygt.Maslow sikkerhed (210x140)

Det kan være en person, der har prøvet sult og nød, og som nu bruger megen energi og tid på at sikre sig og sin familie. Først når behovene på første og andet niveau er tilfredsstillet, kan man interessere sig for dem på næste niveau i Maslows behovspyramide.

Sikkerhed og tryghed er bl.a.:

 • Personlig sikkerhed både i og udenfor hjemmet
 • Økonomisk sikkerhed herunder tryghed i jobbet og stabil indkomst
 • Sundhed og velvære og fravær af angst, stress og mobning
 • Forebyggelse mod uheld, sygdom og følgerne heraf

Der kan opstå situationer, hvor man ”falder ned” fra et højere niveau til et lavere. Hvis du f.eks. mister dit job, så vil en stor del af din fokus være rettet mod at komme tilbage i et nyt job – hurtigst muligt. I første omgang går tanken på ”at komme op på hesten igen”, dvs. at få et nyt job. Hvis tabet af jobbet påvirker økonomien meget, så presser andre aspekter end jobsøgning sig på. Kan jeg beholde min bolig? Er mit parforhold også i krise?

I den situation skal der tænkes i store forandringer, f.eks. søger jeg de rigtige jobs? Hvad skal jeg tjene om måneden for at det løber rundt? Etc.

Fysiske behov og sikkerhed

Det nederste niveau i Maslows behovspyramide rummer de basale behov som indtagelse af føde, vand og luft, men også behov for søvn, fysisk bevægelse, udtømning af affaldsstoffer og sex. Sex indgår dog kun i forplantningsøjemed, ikke som en nydelse. Det er kort og godt behovet for at opretholde og forsvare den menneskelige organisme. Først når disse behov er dækket, melder behovene på det næste niveau sig. Hvis man er meget sulten eller tørstig, tænker man ikke på andet, og man er ikke motiveret for at få tilfredsstillet andre behov. Kilde: Wikipedia

Det er de færreste danskere, som i dag befinder sig på det nederste niveau i Maslows behovspyramide. Det kan f.eks. være hjemløse, der mangler husly, fryser eller sulter.

Hvad finder du her?

Maslows behovspyramide 1 & 2 – Fysiske behov og sikkerhed

En video på 4 min. med samtalepartner, Cand. Psych. Ove Lund om vort behov for mad, drikke, husly og behovet for sikkerhed.

Se også andre videoer med Ove Lund i Videoteket.

Maslows behovspyramide

Psykologen Abraham Maslow, som er en af fædrene til den moderne psykologi, udviklede i 1943 en grafisk fremstilling af de forskellige menneskelige behov, opstillet som en pyramide.

Maslows behovspyramide
Maslows behovspyramide

Maslow mente, at mennesker fødes med et vist potentiale (dvs. anlæg og evner), som det giver dem mening i tilværelsen at virkeliggøre.

 

Han havde længe tænkt over, hvad der motiverer mennesker, og under et besøg i Ægypten fik han idéen til at beskrive det som en behovspyramide. Han fortæller, at vores behov prioriteres efter vigtighed. Vi skal have nogle grundlæggende behov dækket, før vi har overskud til at bevæge os højere op i pyramiden. Så snart et behov er opfyldt, fokuserer vi på nye behov, som dermed indtager pladsen som de vigtigste. Hele tiden en stræben ”opad”. Se videoer om hvert trin ved at trykke på linket (den understregede linje).

 1. I bunden af pyramiden er de fysiologiske behov: Mad, drikke, søvn, osv. som er nødvendige for fysisk overlevelse.
 2. Når disse behov er opfyldt, kan vi gå videre til næste lag. Behovet for sikkerhed og tryghed.
 3. Næste lag udgøres af behovet for at tilknytning, samhørighed og socialt samvær med andre mennesker.
 4. Efterfølgende opstår behovet for påskønnelse og social anerkendelse.
 5. På toppen af pyramiden er det højeste behov – selvrealisering. Dvs. behovet for at udfolde medfødte anlæg, værdier, holdninger og overbevisninger. Her opnår mennesket bevidsthed om dets eget fulde potentiale, og det indebærer følelse af flow og giver frydefulde oplevelser.

Mangelbehov.

De nederste tre lag af behov kaldes mangelbehov, og hvis disse behov ikke opfyldes, fyldes man med angst, uro og frustration – og vil søge at opfylde dem.

Hvis de er opfyldt, føler man “ingenting”, kun mangel når de ikke er opfyldt.

 

Vækstbehov.

De to øverste lag af behov kaldes vækstbehov. Når vækstbehovene er opfyldte, går de ikke væk, men styrker individets motivation yderligere med hensyn til livsværdier og ønske om vækst og selvrealisering. De kan indebære elementer af skønhed, mening, sandhed, holisme, retfærdighed og orden.

 

I sine sidste år reviderede Maslow sin tidligere teori og erkendte, at toppen af pyramiden ikke var ”selvrealisering”, men “selvoverskridelse“, dvs. at leve for et højere formål end sig selv. Det gav højdepunktsoplevelser som dybtfølte øjeblikke, forståelse og lykkefølelse.

 

Når et menneske virkelig følte sig “hel” og levende (men ikke lukket omkring sig selv), blev det opfyldt af fred og glæde og opnåede følelser af sandhed, harmoni og spontan godhed.

 

Få en video gennemgang af de 5 niveauer:

Åbne og lukkede spørgsmål

Der findes to hovedkategorier af spørgsmål. Det er:

 

Når I indleder med: “Hvad er der sket?”, “Hvad tænker du på?”, “Hvad kan jeg hjælpe med?” sætter

I den anden i gang og giver næsten ubegrænsede muligheder for svar.aabne-spoergsmaal

Når I indleder med: ‘Hvordan? På hvilken måde? Sammenlignet med hvem/hvad? Hvad ville der ske hvis?” lægger I op til uddybning og holder den adspurgte på sporet, så man kan komme dybere ind i samtalen.

“Hvorfor?”- spørgsmål skal anvendes med forsigtighed. De kan virke forhørsagtige og resultere i undskyldninger.

 

Åbne spørgsmål kan dog være for åbne. Spørgsmål som: “Noget nyt? Hvad bar du lavet på det seneste? Fortæl mig om dig selv?” kræver så megen indsats og; tid, at de fleste opgiver på forhånd. Standardspørgsmålet: “Hvordan går det?” giver standardsvaret: “Meget godt!” Vi har sjældent tid til at afdække det reelle indhold af “meget!”

 

Lukkede spørgsmål derimod begrænser oftest et svar til “ja”, “nej” eller en kort besked. De er gode til at få andre til at fortælle en helt bestemt ting. For eksempel “Kom du til tiden i morges?” Spørgeren er alukkede-spoergsmaalktiv. Den adspurgte er mere passiv. Lukkede sp0rgsmai begynder typisk med: “Er…?, Gør…?, Hvem…?, Hvornår ..?, Hvor…?, Hvilken…?”

 

En samtale, der udelukkende består af lukkede spørgsmål og præcise kortfattede svar, er som regel kort. Vil
du tale mere, vide mere om den andens holdninger, må du følge op med åbne spørgsmål.

 

En god samtale består af både åbne og lukkede spørgsmål.

En særlig form for lukkede spørgsmål er ledende spørgsmål. De lægger svaret i munden på den adspurgte. For eksempel “To pauser om dagen er for lidt, ikke?” Risikoen for, at den, du taler med, bare siger “Jo”, er stor, og du kan ikke være sikker på, at du virkelig har hørt hans mening.

Ledende spørgsmål mellem kolleger giver sjældent parterne større forståelse for hinandens synspunkter. Så undgå ledende spørgsmål i samtaler, hvor der skal træffes beslutninger.

Prøv i dine kommende samtaler med kolleger at bruge forskellige former for spørgsmål og bemærk svarene.

Noter dine erfaringer fra forsøget:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Copyright: John Bern & Co. www.johnbern.dk

Citater om motivation

 

 • For at kunne flyve har vi brug for modstand.
 • Noget af det mest sjældne vi mennesker foretager os er at gøre vores bedste.Motivation
 • Den klogeste er ikke den, der laver færrest fejl, men den som lærer noget af sine fejl.
 • Hvis vi gjorde alt det vi er i stand til at gøre, ville vi mildest talt blive overrasket over vores formåen.
 • På kinesisk består ordet ”krise” af to tegn – det ene står for fare, det andet står for muligheder.
 • Modgang fremmer vores talenter, mens rigdom skjuler dem.
 • Det er faktisk ret sjovt at gøre det umulige.
 • Middelmådige mennesker venter på, at mulighederne kommer til dem. Stærke og duelige mennesker opsøger selv mulighederne.
 • Gå ikke i den retning som stien følger. Gå i stedet derhen, hvor der ikke er nogen sti og forlad sporet. Kun de som tør risikere at gå for langt, finder nogensinde ud af, vor langt man kan gå.
 • Når et menneske først har fået udvidet sin horisont, får den aldrig mere sin oprindelige størrelse tilbage igen.
 • Fremtiden tilhører dem, som tror på skønheden i deres drømme.
 • Belønningen ved en velgjort ting ligger i selv at have gjort den.
 • Jeg er hverken den klogeste eller dygtigste fyr i verden, men jeg har fået succes, fordi jeg blev ved, og ved og ved.
 • Der er ingen, der får succes, uden at yde en indsats. De, der får succes, kan takke deres vedholdenhed for denne.
 • Ræk ud efter det du ikke kan nå.
  .
 • Brødrene Wright fløj lige gennem umulighedernes skyer.
 • Genialitet er én procent inspiration, og nioghalvfems procent transpiration.
 • Det er kun i en ordbog, at held kommer før slid.
 • Hemmeligheden bag succes ligger i konstant at holde sig målet for øje.
 • Der findes ingen problemer, som kan modstå angrebet fra en vedholdende tankevirksomhed
  .
 • Succes er langt mere en funktion af almindelig sund fornuft end af genialitet.
 • Handel hurtigt og tænk langsomt.
 • Vi skriver vores egen skæbne.
 • Vi bliver hvad vi gør.
 • Gå ud på grenen. Det er der den bedste frugt hænger.
 • At vide, hvad man skal gøre er visdom.
 • At vide, hvordan man skal gøre det, er færdigheder. Men at gøre det, som det skal gøres, vinder over de to andre dyder.
 • En person, som går i andres fodspor, efterlader sig ikke selv noget spor.
 • Chancen kommer til den forberedte.
 • Der er mange der tager imod råd, men det er kun de kloge, der udnytter dem.
 • Hindringer er de skræmmende ting, man ser, når man fjerner sine øjne fra målet.
 • Genialitet er evnen til at gøre det komplicerede enkelt.
 • Den store chance ligger måske lige der hvor du befinder dig nu.
 • Afprøv dine idéer ved at visualisere dem i praksis.
 • Hele verden respekterer et menneske, som kender sine mål.
 • Succes er en rejse og ikke et bestemmelsessted.
 • Fiasko er muligheden for at begynde forfra på en mere intelligent måde.
 • Sindet er ligesom en paraply – det fungerer ikke, medmindre det foldes ud.
 • Hemmeligheden ved lykke er ikke at gøre det man kan lide, men at kunne lide det man gør.
 • Det menneske, som tror, at det kan udrette noget, har sikkert ret, og det har det menneske, som tror det modsatte, sikkert også.
 • Enhver fiasko er spiren til en succes.
 • En fornemmelse er kreativiteten, der forsøger at fortælle os noget.
 • Mulighederne fordobles, når man griber dem.
 • Den, der aldrig er faldet ned, er heller aldrig klatret op.
 • En fugl flyver aldrig for højt, hvis den flyver med sine egne vinger.
 • Alle helt nye idéer forekommer skøre i begyndelsen.
 • Det umulige er ofte det uprøvede.
 • Når vores ønsker er stærke nok, viser det sig, at vi besidder overmenneskelige evner til at få succes.
 • Alt der overhovedet er værd at gøre er også værd at gøre godt.
 • Hvis du ønsker noget gjort, så bed en travl mand om at gøre det. Jo mere du laver, jo mere kan du gøre.
 • Man kan ikke nå et nyt mål ved at tænke på samme måde, som da man nåede dertil, hvor man er kommet i dag.
 • Forskellen mellem det ordinære og det ekstraordinære ligger i det lille ekstra.
 • Der er aldrig nået noget betydningsfuldt uden begejstring.
 • Vedholdende mennesker begynder deres succes der, hvor andre slutter med fiasko.
 • Vores skæbne er ikke en tilfældighed, men et valg.
 • Lær blot at gribe ud efter heldet, for heldet er altid til stede.
 • Succes er simpelthen et spørgsmål om held. Spørg blot alle dem, der hat haft fiasko.
 • Mange af livets fiaskoer er mennesker, som ikke forstod, hvor tæt de var på succesen, da de gav op.
 • Hvis du blot rejser dig en gang mere end du falder, klare du dig videre.
 • Intet er umuligt for det menneske, der har viljen, og gør det. Det er den eneste lov der gælder for succes.

Citater om succes

 

Succes er at noget bliver meget vellykket og medfører stor anerkendelse, fortjeneste, fremgang el.lign.;vellykket og heldigt resultat. Kilde: Den store danskesucces-2

 • Hvis man ikke tror på sig selv, er der heller ikke mange andre der gør det.
 • Alt, hvad vi kan opfatte og forstå, kan vi også føre ud i livet.
 • Den eneste begrænsning for, hvad vi kan udrette i morgen, er hvad vi tvivler på i dag.
 • Ét menneske, som tror på noget, er lige så stærk som 99 andre, som kun interessere sig for noget.
 • Andre mennesker tvivler måske på det du siger, men de tror på det du gør.
 • Alle har talent. Det, der er sjældent, er modet til at følge sit talent ud i det ukendte, hvor det fører os hen.
 • Mod er den vigtigste af menneskets egenskaber, fordi det er den egenskab, som sikrer de andre.
 • Et menneske er, hvad det selv tror det er.
 • De, som siger, at det er umuligt, afbrydes som oftest af andre, som er i gang med at gøre det.
 • Intet menneske er lykkeligt, medmindre det selv mener, det er det.
 • At have karakter er at være stærk nok til at påtage sig livet.
 • Mod er den stige, som alle de andre dyder kravler op ad.
 • Små personligheder tiltrækker og kues af modgang, hvorimod store personligheder hæver sig op over dem.
 • Hvor modet dog er i stand til at sætte alting i nyt perspektiv.
 • Den bedste udvej er altid lige igennem. 
 • Et menneskes største og mest ærefulde mesterværk er at leve et meningsfyldt liv.
 •  Succes er en progressiv realisering af værdifulde mål eller idéer.
 •  Det vigtigste er at have et livsprincip, at vide hvordan man vil leve. Find din egen bestemmelseshavn.
 •  Et mål i livet er den eneste skat, der er værd at lede efter.
 •  Man er nød til at have en drøm, så man kan komme op om morgenen.
 • Hvis man ikke engagerer sig i en betydningsfuld sag, er man slet ikke begyndt at leve.
 • Det er på tide at begynde at leve det liv, vi har forestillet os.
 • Livets største tragedie er ikke, når vi ikke når vores mål, men når vi ikke har noget mål at nå.
 • Det at have et mål er en slags lykketilstand.
 • Kvalitet er at gøre almindelige ting ualmindeligt godt.
 • Ønsk ikke at være noget andet end det du er, og forsøg at være dette fuldt ud.
 • Gør altid dit bedste. Det du sår nu, kan du høste senere.
 • Lysten er ligesom et atom. Den eksploderer, når den udsættes for kreative kræfter.
 • Udgangspunktet for alle resultater er lyst. Hav altid dette for øje. Ringe lyst skaber ringe resultater, ligesom små bål kun skaber ringe varme.
 • Skulle vi ikke bruge lidt tid på at finde ud af, hvad der er værdifuldt for os, og så stile efter at nå det?
 • I sidste ende ender du med at blive lige netop det, du har ønsket at blive.
 • Lysten går forud for al menneskelig aktivitet.
 • Sandheden er det lys, som skinner gennem tågen uden at skille den ad.
 • Lær at se tingene, sådan som de virkelig er og ikke, som vi forestiller os de er.
 • Hvis det ikke er rigtigt, så lad være med at gøre det. Hvis det ikke er sandt, så lad være med at fortælle det. 
 • Når man kender sandheden, skal man altid formidle den med kærlighed, ellers vil budskabet og budbringeren blive afvist.
 • Tiden er kostbar, men sandheden er mere kostbar end tiden.
 • At være fuldstændig ærlig over for sig selv er en god øvelse.
 • Sig altid sandheden – det er den, der er nemmest at huske.
 • Fantasi er ikke et talent hos nogle så mennesker, men derimod vitaliteten i hvert enkelt menneske.
 • Fantasien fremmer lysten. Man ønsker sig det, man kan forestille sig.
 • Vores fantasi er den eneste begrænsning for, hvad vi kan håbe på at få i fremtiden.
 • Fantasi er vigtigere end viden.
 • Fantasien sætter os i stand til at opfatte virkeligheden, selvom den ikke er ført ud i livet.
 • Der findes et enkelt ord, som befrier os for alle livets byrder og smerte. Dette ord er kærlighed.
 • Slette mennesker adlyder af frygt, gode mennesker adlyder af kærlighed.
 • Kærlighed kurerer mennesker – både dem, der giver den, og dem, som modtager den.
 • Mulighederne danser med dem, som står klar ude på dansegulvet.
 • Nogle gange er det kun nødvendigt at skifte synspunkt for at ændre en kedsommelig pligt til en interessant mulighed.
 • Et klogt menneske skaber flere muligheder, end det finder.
 • Store muligheder for at hjælpe andre dukker sjældent op, men vi er omgivet af små muligheder dagen lang.
 • Muligheder forklæder sig ofte som hårdt arbejde, så de fleste mennesker opdager dem slet ikke.
 • Pessimisten ser vanskeligheder i alle muligheder. Optimisten ser muligheder i alle vanskeligheder.
 • De mennesker, som klare sig godt her i verden, er mennesker, som selv opsøger de muligheder, de ønsker, og hvis de ikke kan finde dem, skaber de dem selv.
 • Udholdenhed er for en menneske, hvad kulstof er for stål.
 • Man kan kun få fiasko på én måde, nemlig ved at give op.
 • Mange af livets fiaskoer er mennesker, som aldrig har forstået, hvor tæt de har været på succes, inden de gav op.
 • Vi er skabt til at holde ud. Sådan finder vi ud af, hvem vi er.